• 2
 • 3
 • 14
 • 13
 • 5
 • 8
 • 6
 • 4
 • 11
 • 12
 • 9
 • 1
 • 10
 • 7
Bemutatkozás

TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
BEMUTATÁSA

I. Vállalkozás adatai

 • Név: Tapolcai Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság.
 • Jogi forma: korlátolt felelősségű társaság.
 • Székhely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
 • Telephely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6., Tapolca, Kossuth Lajos u. 1.
 • Alaptőke: jegyzett tőke 3.000.000 HUF.
 • Tulajdonosok: Tapolca Város Önkormányzata
 • Tevékenységi kör: 7022’ 08 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.
 • Elérhetőségi adatok: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
 • Vállalkozás könyvvezetését végző cég neve: ER-JU Kft. (Marton Judit mérlegképes könyvelő)
 • Vállalkozás jogi képviseletét ellátó (cég) neve: –
 • Egyéb, a vállalkozás működése szempontjából fontos cég neve: Tapolcai Városfejlesztési Kft.
 • A társaság cél szerinti főtevékenysége: 7022’ 08 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.
 • A társaság cél szerinti tevékenysége: 7022’ 08 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.

II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló

A Társaság feladata:
A Tapolcai Városfejlesztési Kft. küldetése, hogy Tapolca Város Önkormányzata, illetve a város érdekeinek szem előtt tartása mellett – piaci helyzetét megőrizve – segítse elő Tapolca és környéke gazdasági, pénzügyi fejlődését a rá bízott feladatok hatékony koordinálásával, elvégzésével az Integrált Településfejlesztési Stratégia, a Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2020-2024, a Tapolca Gyógyhelyfejlesztési Stratégia 2015-2024 dokumentumokban rögzített és Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott tapolcai város-fejlesztési célok teljesülése, megvalósítása előrehaladásának folyamatában, folytasson pályázatfigyelést, előkészítő tevékenységet, bonyolítást (projekt megvalósítási, fenntartási időszakok).

A gazdasági társaság a küldetésében is megfogalmazott általános céljait úgy kívánja érvényre juttatni, hogy előre meghatározott, tervezett tevékenységeit a lehető leghatékonyabban lássa el. A konkrét feladatok meghatározásához figyelembe kell venni azt a környezetet, melyben a gazdasági társaság működik, valamint Tapolca Város Önkormányzata célkitűzéseit a város gazdasági és pénzügyi fejlődésével kapcsolatosan.
Az elmúlt évben is, de 2021. évben különösen fontos feladat a „Közösen Tapolcáért Helyi Közösség” közösség vezérelt településfejlesztési pályázatai megvalósításának elősegítése (Város-szépítő Egyesület, mint munkaszervezet TOP-7.1.1-16-2016-00014 azonosító számú projekt) partnereink számára és a saját pályázatok révén az aktív részvétel.

A városfejlesztési célok hatékony elérésére a következő tevékenységeket határozzuk meg:

 • az önkormányzati irányítás és ellenőrzés, valamint a piacorientált magatartás előnyeinek egyesítése;
 • a hatékony horizontális koordináció elősegítése a városfejlesztési célok megvalósításának előkészítése és megvalósítása során;
 • pályázatok és források felkutatása, projektek kidolgozása, megvalósulásuk elősegítése;
 • Tapolca Város Önkormányzata városfejlesztési, városmarketing eszköztára fejlődésé-nek elősegítése;
 • a gazdaságfejlesztést szolgáló tevékenységek összehangolására, azok szinergiájának erősítésére javaslatok tétele;
 • egyes projekteknél – kiemelten a Lelki Egészség Fejlesztési Központ és az Egészségfejlesztési Iroda projektmegvalósítás, fenntartás folyamatában – szolgáltatási szerződések alapján – a projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek készítése, indikátorok teljesítéséhez szükséges alátámasztó dokumentumok beszerzése, a teljesülés elő-segítése, ill. a felmerült problémák jelzése a tulajdonos/kedvezményezett felé;
 • egyes projekteknél – kiemelten a Lelki Egészség Fejlesztési Központ és az Egészségfejlesztési Iroda projektmegvalósítás, fenntartás folyamatában – szolgáltatási szerződések alapján – a projektmenedzsmenti, kommunikációs és nyilvánosság biztosítási, szükség esetén szemléletformálási feladatok ellátása;
 • folyamatos kapcsolattartás a támogatások illetékes Irányító Hatóságaival, Közreműködő Szervezeteivel;
 • uniós, országos, regionális, megyei és járási, helyi stratégiák, koncepciók előzetes véleményezése;
 • folyamatos szakmai, üzletviteli tanácsadás Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére;
 • folyamatos szakmai, üzletviteli tanácsadás az Alapító és a tulajdonában álló gazdasági társaságok részére;
 • munkáltatói hozzájárulás biztosítása a gazdasági társaság munkavállalója részére a TOP-7.1.1-16-2016-00014 azonosító számú projektben a Tapolcai Városszépítő Egyesület, mint Közösen Tapolcáért Helyi Közösség munkaszervezet ügyfélszolgálati feladatai el-láthatósága biztosítása érdekében;

A Társaság

 • jövőképe és közös értékrendje: az előzővel megegyező;
 • hosszú távú célja: az előzővel megegyező, a jövőbeni működést meghatározó pályázati, tulajdonosi, várospolitikai, városfejlesztési-, üzemeltetési döntések ismeretében;
 • A Társaság rövid távú célja: a gazdasági társaság működőképességének fenntartása, a fenti folyamatok elősegítése, a képzett és gyakorlattal rendelkező munkavállalók megtartása;

III. Működési terv

III.1. Fejlesztési elemzés

 • termék/szolgáltatás fejlesztések felsorolása: Szolgáltatási szerződések előkészítése a tulajdonosi döntéssel átruházható feladatok ellátására (projektelőkészítés, megvalósítás, projektmenedzsment, kötelező nyilvánossági feladatok ellátása, stb.), tervezett befejezés 2021. 01.01.-től folyamatos.
  Bértámogatási szerződés előkészítése az Alapítóval a gazdasági társaság működőképessége, likviditása fenntartása érdekében 2021. évben nem tervezett.
 • a termékek / szolgáltatások fejlesztése milyen stádiumban van: szerződés tervezetek előkészítése, tervezett befejezése: 2021.01 01. és folyamatos.
 • a befejezésig milyen akadályokat kell leküzdenie a vállalkozásnak: a hiányzó adatok ismerete nélküli, de megalapozott döntések meghozatala.
 • milyen feladatok várnak még elvégzésre: Az előkészítési munkákon túlmenően a 2014-2020 közötti uniós programozási időszakban Tapolca Város Önkormányzata, Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok által benyújtott, jelenleg formai befogadással bíró, a tartalmi értékelés követően kihirdetett eredményes és sikeres projektek megvalósítási időszakában a gazdasági társaságot érintő projektmenedzsment, nyilvánosság-kommunikáció, üzletviteli tanácsadás feladatok ellátása.
 • kik vesznek részt a vállalkozáson kívül a fejlesztésben (alvállalkozó, partnercég): Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal iroda- és csoportvezetői, stratégiai munkatársai, Tapolca Kft., Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft., Tapolcai Városgazdálkodási Kft., Szociális- és Egészségügyi Alapellátási Intézet.
 • fejlesztés jogi háttere: közbeszerzéssel, beszerzéssel, projektekkel kapcsolatos jogszabályok, szabályzatok, útmutatók.
 • a képződő társasági nyereségből az Alapító intézmény- és városfejlesztési feladatai ellátásának elősegítése.

III.2. Működési terv

 • a vállalkozás fő beszállítói: Tapolca Város Önkormányzata, Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, Szociális és Egészségügyi Alapellátási Társulás, Tapolca Kft.
 • a beszállítók osztályozása (ár, szállítási feltételek, megbízhatóság): nem releváns.
 • milyen eszközigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása: irodatechnika.
 • milyen helyigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása: irodák (2 db).
 • alvállalkozók részt vesznek-e a gyártási folyamatban: esetenként.
 • jár-e terméktámogatás a termékekhez / szolgáltatásokhoz: nem releváns.
 • üzleti évben tervezett beszerzések: laptop, irodai szoftvercsomag, projektor, vászon.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés – humán erőforrás gazdálkodás

IV.1. Vállalkozás személyi állományának bemutatása

 • vezetők, alkalmazottak, fizikai, szellemi dolgozók, bérezés, juttatások:

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. alkalmazotti létszáma jelenleg 1 fő ügyvezető igazgató és 1 fő alkalmazott.
Az ügyvezető és az alkalmazott szakmai tudásuk és tapasztalatuk alapján kerültek kiválasztásra, elősegítve Tapolca Város Önkormányzata, mint Alapító ill. az ügyvezető által támasztott feladatok lehető legmagasabb színvonalon történő ellátását. A feladatok mennyiségi és idő-beli kiegyensúlyozatlansága miatt a mindenkori munkamennyiség függvényében a heti, szükség esetén napi megbeszéléseken történik a feladatok kiosztása, személyre szabása. Az alkalmazott, megbízott munkatársak kompetenciája sokrétű, egymást jól kiegészítő, így lehetővé teszi a rugalmas munkaszervezést.

Az Alapító és az ügyvezetés által meghatározott feladatok ellátását a következő személyek végzik:

Ügyvezető igazgató

A társaság ügyvezetője Parapatics Tamás felsőfokú végzettséggel, EU pályázatíró képzettséggel rendelkezik, munkáját részmunkaidőben (heti 10 óra) látja el, sok éves projekt lebonyolítási és vagyongazdálkodási tapasztalata van.
Jártas az európai uniós pályázatok eljárásrendjében, tapasztalatokkal rendelkezik projektek lebonyolításában.
Személye és a pályázó szervezet munkatársai aktív együttműködése garanciát jelent a feladatok zökkenőmentes és hatékony ellátásához.
Önállóan látja el a társaság vezetését, gyakorolja a munkáltatói jogokat, elvárható, fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján jár el. Önálló döntési és aláírási jogkörrel rendelkezik pénzügyi, gazdasági, munkaügyi kérdésekben. Folyamatos koordinációt végez a megbízókkal és az alkalmazottakkal.
A helyi önkormányzati hivatali szervezetben több iroda vezetőjeként, majd önkormányzati fő-tanácsadóként részt vett számos (hazai és uniós előcsatlakozási) pályázat előkészítésében és lebonyolításában.
Jelenleg a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és üzemeltetési Irodájának irodavezetője, irányítja a projektekkel foglalkozó munkatársak munkáját.
Az itt eltöltött több mint 36 évi munkaviszonya során jelentős kapcsolati tőkére tett szert, amely szintén elősegíti a feladatok hatékony és gördülékeny megvalósulását.

Projektfejlesztő, pályázatíró

A projektfejlesztő, a felsőfokú végzettséggel rendelkező, a Pécsi Tudományegyetemen EU szakértői szakon végzett, a hazai és az Európai Uniós pályázatok területén nagy szakmai tapasztalattal bíró Baranyi Piroska állandó megbízása munkahelyi elfoglaltsága és forráshiány miatt megszűnt.
Szakértelmének igénybe vétele eseti megkeresést és szerződéskötést követően lehetséges.

Projektmenedzserek, projektasszisztensek

Harangozóné Horváth Katalin felsőfokú végzettséggel, jelentős gyakorlattal rendelkezik PR és marketing területen. Jártas az európai uniós pályázatok eljárásrendjében, tapasztalatokkal bír projektek lebonyolításában, pénzügyi elszámolásában. Munkáját részmunkaidőben (heti 10 óra) végzi, amelyre a megrendelések, az elnyert megbízások csökkenése miatt került sor közös megegyezés alapján.
A projektek előkészítésében, lebonyolításában, pénzügyi elszámolásában szükségessé válhat képesítéssel és gyakorlattal rendelkező megbízottak foglalkoztatása a projekt erőforrásai terhére, adott időtartamra.
Új teljes, vagy részmunkaidős foglalkoztatásra jelenleg nincs lehetőség.
A projektfejlesztő és a projektmenedzserek, projektasszisztensek előkészítő, koordináló, illetve beszámolási kötelezettséggel tartoznak az ügyvezető által részükre kiosztott feladattal kapcsolatban.
A bérezés a szakmai minimálbér (2021. évben 219 000, – Ft/hónap) időarányos mértékével megegyező, az egyéb juttatások az elfogadott szabályzatok szerint történnek.
IV.2. Személyzeti politika és stratégia (Humánerőforrás igény leírása, megnevezése, emberi erőforrás gazdálkodás tervek)

 • alkalmazottak felvételének ütemezése: a sikeres és eredményes önkormányzati pályázatok szerződéses kapcsolat révén megvalósuló, az ellátandó feladathoz igazodó ütemezésével.
 • kiválasztási/toborzási módszer: személyes kompetenciák, projektgyakorlat, végzettség alapján.
 • milyen javadalmazási rendszert alkalmaz a vállalkozás: a köztisztviselői bérbesorolást alapul vevő bérezés, alapítói egyeztetést követően eseti célfeladat, jutalom elismeréssel.
 • létezik-e munkaerő-képzés: szükség szerint, előnyben részesítjük az ingyenes képzéseket, tájékoztatókat.
 • emberi erőforrás gazdálkodási tervek adott üzleti évre vonatkozóan: jelenleg nem tervezhető.

V. Pénzügyi terv

 • külön táblázatban

VI. Összefoglalás

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. fő profilja pályázatok előkészítése, menedzselése és kommunikálása.

A társaság jelenleg is folyamatos üzletviteli tanácsadást nyújt az Alapító, valamint az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok irányába, számos európai uniós és hazai projekt projektmenedzsmenti és kommunikációs feladatait látja el.

Különösen fontos

 • az egyes projekteknél – kiemelten a Lelki Egészség Fejlesztési Központ és az Egészség-fejlesztési Iroda projektmegvalósítás, fenntartás folyamatában – szolgáltatási szerződések alapján – a projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek készítése, indikátorok teljesítéséhez szükséges alátámasztó dokumentumok beszerzése, a teljesülés elősegítése, ill. a felmerült problémák jelzése a tulajdonos/kedvezményezett felé;
 • az egyes projekteknél – kiemelten a Lelki Egészség Fejlesztési Központ és az Egészség-fejlesztési Iroda projektmegvalósítása, fenntartása, működése folyamatában – szolgáltatási szerződések alapján – a projektmenedzsmenti, kommunikációs és nyilvánosság biztosítási, szükség esetén szemléletformálási feladatok ellátása;
 • munkáltatói hozzájárulás biztosítása a gazdasági társaság munkavállalója részére a TOP-7.1.1-16-2016-00014 azonosító számú projektben a Tapolcai Városszépítő Egyesület, mint Közösen Tapolcáért Helyi Közösség munkaszervezet ügyfélszolgálati feladatai el-láthatósága biztosítása érdekében;
 • a „Tapolcai közszolgák közösségfejlesztése” című, TOP-7.1.1-H-16-2020-01769 azonosító számú és a „Közösségfejlesztés pályázatokkal” című TOP-7.1.1-H-16-2020-01768 azonosító számú saját pályázatok megvalósítása;

A jövőbeni működést a Tapolca Város Önkormányzata és partnerei által benyújtott, a város-fejlesztést, városüzemeltetést érintő projektek eredményessége, a társaság által ellátandó feladatok tárgya, mennyisége, minősége határozza meg, különösen a saját teljesítéssel (projektmenedzsment, üzletviteli tanácsadás) végezhető feladatok túlsúlyával.

A hatályos jogi-pénzügyi szabályozás szerinti transzfer ár meghatározással kapcsolatosan továbbra is indokolt egységes, valamennyi kizárólagos tulajdonú önkormányzati társaságra vonatkozó értelmezéssel alapítói állásfoglalás, intézkedés.

A fő cél az, hogy a Tapolcai Városfejlesztési Kft. szerény nyereséget termelő vállalkozásként tudjon működni a jövőben is, amelyben fő partnere, megbízója Tapolca Város Önkormányzata.

Parapatics Tamás
ügyvezető

Készítette: Balaton Elektronika Kft.